Stadgar för Elinsällskapet

1. Ändamål.


Sällskapet har till ändamål att underhålla vandringsstigen, som är drygt en kilometer, mellan Källsby Övra och Källsnäs samt sprida kunskap om historien kring Källsnäs. Elinsällskapet bildades 2002. Elinsällskapet har sitt namn efter Elin Nilsson född den 4 augusti 1900 och död 1980 . Hon bodde vid Källsnäs bedrev kioskrörelse och hyrde ut båtar.

2. Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer.

3. Beslutande organ.

Sällskapets beslutande organ är årsmötet samt styrelsen som består av ordförande, sekreterare och kassör.

4. Firmateckning.

Elinsällskapets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

5. Revisor

Revisor granskar föreningens räkenskaper och föredrar rapport inför årsmötet.

6. Verksamhets- och räkenskapsår.

Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli t o m 30 juni.

7. Stadgeändring.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ett årsmöte med minst 2/3 av avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar får inges av såväl medlem som styrelse.

8. Årsmöte

Årsmöte skall hållas en fredag i nära anslutning till den 4 augusti. Kallelse skall utsändas senast två veckor innan till de medlemmar som har mailadress samt uppsättas på föreningens anslagstavlor. Vid årsmötet skall verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse finnas tillgängliga. Förslag som skall behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. Valen av ordförande och sekreterare skall saxas så att båda för kontinuitetens skull inte väljs samma år.

Ärenden vid årsmötet
1.Årsmötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
6. Fastställande av röstlängd
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av årsavgift
12. Verksamhet för det kommande året
13. Inkomna förslag till årsmötet samt styrelsens svar
14. Val av ordförande för två år
15. Val av sekreterare för två år.
16. Val av kassör för ett år
17. Val av arbetsledare för ett år
18. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
19. Årsmötet avslutas

9. Upplösning av föreningen.


För upplösning av Elinsällskapet krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid upplösning skall beslutas om hur eventuella innestående medel skall fördelas.

Stadgarna antogs på årsmöte 2013-07-26.